EMEP: “Ordu Büyükşehir Belediyesi Usulsüzlükler Belediyesi Oldu”

195

Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz, Sayıştay’ın Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin denetleme raporunu değerlendirerek, “Sayıştay denetimi sonucu, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yasal olmayan yöntemlerle iş yaptığı belgelendi.” dedi.

Emek Partisi Ordu İl Başkanı Hikmet Poyraz yaptığı açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükleri duyuyorduk. Duyduklarımız artık duyum değil, gerçek oldu. Sayıştay raporları belediye yönetiminin halkın kaynaklarını nasıl yandaşlara dağıtıldığını, usulsüz personel alımı gerçekleştirdiğini belgeledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin usulsüzlükler belediyesi olduğu tescillendi.” dedi.

Gülümsemek Yetmiyor

Poyraz, “Kayırma, usulsüz personel alım ve atama; ihale yapılması gerekirken ihalesiz alım yapılması, ilçe belediyelerinin parasının ödenmemesi, ruhsatsız işyeri çalıştıranlara göz yumulması, belediyeye ait arazilerin ve fındık bahçelerinin usulsüz kullanılması, Belediyenin araçlarını kimi muhtarlar ve personel özel olarak kullanması için verilmesi vb gibi usulsüzlükler “olağan usulsüzlük” haline getirilmiş. Bu keyfiyetin, usulsüzlüğün bir karşılığı olmalı. Ordu halkı bu yasadışı, usulsüz uygulamaların hesabını soracak. OBB Başkanı Hilmi Güler ve ekibi gülücüklü poz vererek yasadışı uygulamaların sorumluluğundan kurutulamazlar.” dedi.

Çözüm Halkçı Belediyecilik

Asıl denetimin halk tarafından yapılması gerektiğini belirten Poyraz, “Usulsüzlüklerin olmaması için halkın yönetime katılması şart. Ordu’daki partilerin, sendikaların, derneklerin, odaların, muhtarların ve halkın da katılımıyla oluşturulacak “halk meclisi” denetimi sağlanmalıdır. Ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi yapmak istediği projeleri ve uygulamaları kendi meclis üyelerine bile danışmıyor. Bu gerçek de bilindiğinden OBB yönetiminden beklenti içinde olmanın anlamı yok. Sayıştay raporuyla da ortaya çıkmıştır ki, OBB yönetimi suç işlemiştir. Emek Patisi olarak bu usulsüzlükleri unutturmayacağız. Hesap sorulana kadar enselerinde olacağız.” dedi.

14 Çeşit Usulsüzlük

Poyraz, denetleme sonucunun 14 maddede açıklandığını belirterek maddeler hakkında bilgi verdi. “Denetlemede 14 usulsüzlük belirlemesi yapılmış. Bunlar:

1-Kamu İhale Kanunu’nda Belirlenen Parasal Limitlerin Altında Kalmak Amacıyla Bazı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin Kısımlara Bölünmesi Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesindeki temel ilkelere ve Kamu İhale Genel Tebliği’ne uyulmayarak bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin parasal limitlerin altında kalmak amacıyla kısımlara bölündüğü tespit edilmiştir.

Belediye tarafından 2019 yılı içerisinde doğrudan temin (22/d) usulü ile yapılan alımların incelenmesi neticesinde; aynı tarihte, aynı müdürlük tarafından, aynı mahiyette ve aynı yükleniciden yapılan birçok alımın Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usulleri ile alınması gerekirken kısımlara bölünerek yine aynı Kanunda özel alım usulü olarak belirtilen doğrudan temin usulü ile alımı gerçekleştirilmiştir.

2- İhale Konusu Yapım İşi Sözleşmesine Yapım İşi İle İlgisi Olmayan Hükümlere Yer Verilmesi Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı içerisinde devam eden yapım ihalesinde kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ihale dokümanlarında araç temin edileceği yönünde düzenleme yapıldığı görülmektedir.

3- Kamu İhale Kanunu Kapsamında Olan Mal Alımının Kapsam Dışında Tutulması Ordu Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı içerisinde bazı çiçek, ağaç ve bitki mal alımlarını ihale yapmaksızın temin etmiştir.

4- Özel Kalem Müdürlüğünün Memuriyete Sınavsız Giriş Aracı Olarak Kullanılması Özel kalem müdürlüğüne yapılan atamaların mevzuatın düzenleniş amacına aykırı olarak, memuriyete sınavsız girişin bir yöntemi haline getirildiği görülmüştür.

Yapılan atamalar incelendiğinde; açıktan yapılan atamaların memuriyete sınavsız girişin bir yolu olarak kullanıldığı, bu yöntemle 8 kişinin açıktan atanarak memur kadrolarına geçirildiği, bazılarının ise naklen başka kamu kurumlarına tayin olduğu görülmüştür.

5- Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü İle Gerçekleştirilen Alımlarda Kamu İhale Kanunu’nda Belirlenen Limitlere Uyulmaması Belediyenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre doğrudan temin ve pazarlık usulü ile gerçekleştirdiği alımlarda, Kanun’un 62’nci maddesinin (ı) bendinde belirlenen %10’luk limit Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü alınmadan aşılarak mal alımlarında bu oran %35,79 olmuştur.

6- İlçe Belediyelerince Aktarılması Gereken Çevre Temizlik Vergisi Paylarının Takip Edilmemesi Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ilçe belediyeleri tarafından aktarılması gereken çevre temizlik vergisi paylarının aktarılmadığı tespit edilmiştir.

7- İşçilerin Ücretli Yıllık İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması Anayasa ve 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun şekilde işçilerin sosyal hakları olan yıllık ücretli izinlerinin zamanında ve düzenli olarak kullandırılmadığı, bunun sonucunda kullanılmayan izin günlerinin biriktiği ve işçilerin kullanmadıkları yıllık ücretli izinlerine ilişkin karşılık ayrılmadığı görülmüştür.

8- Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesaplarının Kullanılmaması Tecil ve tehir edilen alacaklara ilişkin kayıtların vadesine göre gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesaplarında takip edilmediği görülmüştür.

9- Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Verilen Depozito Ve Teminat Niteliğindeki Değerlerin Hatalı Muhasebeleştirilmesi Kamu idareleri veya kişilere verilen ve süresi bir yılı aşan depozito ve teminatların bulunmasına rağmen verilen depozito ve teminatlar hesabının kullanılmadığı görülmüştür.

10- Bir Yıldan Uzun Vadeli Olarak Alınan Depozito ve Teminatların Hatalı Muhasebeleştirilmesi Belediye tarafından nakden veya mahsuben tahsil edilen ve bir yıldan uzun vadede iade edilecek olan depozito ve teminatlar için 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının kullanılmadığı görülmüştür.

11- Belediyeye Ait Bazı Taşınmazların Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması İdareye ait bazı taşınmazların ihale yolu ile kiraya verilmeyip ecrimisil karşılığında kullandırıldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde; Kurumun mülkiyetinde bulunan 211.469,92 m2 yüzölçüme sahip 27 adet fındık bahçesinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ndaki ihale usullerine aykırı olarak ecrimisil karşılığında kullandırıldığı, 2019 yılı içerisinde bu bahçelerin 125.981,73 m2’sinde fındık hasadının gerçekleştirildiği, Kurum taşınmazlarını ecrimisil karşılığında kullananların ya kurum taşınmazlarına komşu parsel sahipleri ya da mahalle muhtarları olduğu görülmüştür.

12- Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları Ordu Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yer alan bazı işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın ve vergi mükellefi olmadan faaliyet yürüttüğü görülmüştür.

13- Taşınır Malların Kayıt ve Kullanımında Mevzuatta Belirtilen Hükümlerin Uygulanmaması Ordu Büyükşehir Belediyesi taşınır mallarının kayıt, muhafaza ve kullanımında Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı tespit edilmiştir.

14- Belediyeye Ait Taşınmazlar İçin Yönetmelikte Öngörülen Form ve İcmal Cetvellerinin Oluşturulmaması Ordu Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların kayıt işlemlerinin yapılmasında, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulmadığı görülmüştür.”

WhatsApp WhatsApp İhbar Hattı